OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA " REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU ZDEGRADOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI CHAŁUPKI NA MIESZKANIA CHRONIONE" Z DNIA 31.01.2019

1/2019

 

PONOWNE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA " REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU ZDEGRADOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI CHAŁUPKI NA MIESZKANIA CHRONIONE"  Z DNIA 31.01.2019

Zamówienie publiczne dotyczące projektu " Remont i adaptacja budynku zdegradowanego na mieszkania chronione w miejscowości Chałupki"

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego zapytania o cenę (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.)

 

Przy sporządzaniu niniejszej SIWZ Zamawiający pomocniczo posługiwał się zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą.

 

Postępowanie pomocniczo prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24a ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie zamówienia można również znaleźć na stronie Bazy Konkurencyjności pod poniżej podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162750

W związku z ograniczeniami co do wielkości plików zamieszczanych w  portalu ogłoszeń Baza konkurencyjności nie ma możliwości  załączenia kompletnej dokumentacji technicznej.  Całość projektu budowlanego do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia "Arka Nadziei" ul. Mickiewicza 1 25-352 Kielce

Dokumenty SIWZ zostały jeszcze raz poprawnie załadowane.

Publikujemy odpowiedzi na zadawane pytania.

Protokół z zapytania ofertowego z dn. 15.02.2019r