PEŁNOsprawni komputery

 Kielce dn. 23.10.2017r.

Rozeznanie rynku numer 1/10.2017/PNRP

na realizację dostawy 10 komputerów z oprogramowaniem w ramach projektu PEŁNOsprawni na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
I. Postanowienia wstępne

Rozeznanie rynku (tzw. zapytanie o cenę) odbywa się ramach projektu PEŁNOsprawni na rynku pracy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Podziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Arka Nadziei w partnerstwie z Fundacją Fabryka Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Realizacja usługi obejmuje termin 11.2017-12.2017 r.

II. Zamawiający:

Stowarzyszenie Arka Nadziei

ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce,

NIP:9591749236, REGON: 260108032

III. Przedmiot rozeznania rynku

 1. Przedmiotem rozeznania rynku jest: dostawa 10 komputerów z oprogramowaniem według specyfikacji zamówienia (załącznik nr 3) dla projektu PEŁNOsprawni na rynku pracy.

 2. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na dostawę będącą przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać klauzule zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji zamówienia).

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert częściowych.

 

IV. Warunki udziału w rozeznaniu rynku.

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 2 do rozeznania rynku.

 2. Z rozeznania rynku wyklucza się Wykonawców: którzy nierzetelnie wywiązali się
  z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych ze Stowarzyszeniem Arka Nadziei.

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia

 1. Miejscem realizacji dostawy będzie:

 • Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 15; 26-110 Skarżysko-KamiennaVI. Termin i miejsce złożenia oferty

Zainteresowani realizacją zamówienia prowadzonego w ramach rozeznania rynku powinni złożyć lub przesłać ofertę na adres:

 

Stowarzyszenie Arka Nadziei

ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce,

NIP:9591749236, REGON: 260108032

 

z dopiskiem:

Oferta na dostawę 10 komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu

PEŁNOsprawni na rynku pracy

 

w terminie do dnia 06.11.2017r. do godziny16:00

Biuro Stowarzyszenia czynne w dni powszednie w godzinach od 8:30 do 16:30

 

 

VII. Sposób przygotowania Oferty:

 • Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim,

 • Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

VIII. Ocena oferty:

1. Kryterium podstawowe oceny: cena 100%, wyliczona wg poniższego wzoru:

Cena oferowana brutto najtańszej oferty

Ilość punktów =--- ------------------------------------------- x 100

Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

2. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z wykonawcą, którego oferta została wybrana.

XI. Postanowienia końcowe

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

             

……………………………..

…………………………….

                                      

 Załączniki:

  1. Formularz oferty

  2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dostępu (dostarczane przez Wykonawcę wybranego w ramach niniejszego rozeznania)

  3. Specyfikacja zamówienia