Centrum Klucz poradnictwo psychologiczne

Kielce dn. 01.03.2017r.

Rozeznanie rynku numer 1/03/2017/AN

Na przeprowadzenie zajęć z poradnictwa psychologicznego

Spotkania realizowane będą w ramach projektu
„Centrum Klucz – reintegracja społeczno-zawodowa”

I. Postanowienia wstępne

Rozeznanie rynku (tzw. zapytanie o cenę) odbywa się ramach projektu „Centrum Klucz – reintegracja społeczno-zawodowa”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ” działanie 09.01.00 Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Arka Nadziei w partnerstwie z Fundacją Fabryka Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Realizacja usługi obejmuje termin 01.04.2017r do 31.10.2017r.

II. Zamawiający:

Stowarzyszenie Arka Nadziei

ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce,

NIP: 959-174-92-36, REGON: 260108032

III. Przedmiot rozeznania rynku

 1. Przedmiotem rozeznania rynku jest: przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „Centrum Klucz – reintegracja społeczno-zawodowa”.

Przewiduje się odbycie 250 h spotkań dla 25 uczestników projektu:

 

 1. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać klauzule zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji zamówienia).

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert wariantowych.

 

IV. Warunki udziału w rozeznaniu rynku.

 1. W niniejszym rozeznaniu rynku (tzw. zapytaniem o cenę) mogą brać udział osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

 

 • Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie w obrębie psychologii , psychoterapii, interwencji kryzysowej;

 • Posiadają szeroką wiedza z zakresu psychologii, psychoterapii;

 • Posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych oraz grupowych min. 50h.

 • Wykonawcy biorący udział w rozeznaniu rynku oświadczają, że spełniają powyższe kryteria dostępu. Wykonawca wybrany w niniejszym rozeznaniu rynku zobowiązany jest przez Zamawiającego do dostarczenia oryginału (do wglądu) oraz kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w obrębie psychologii, psychoterapii, interwencji kryzysowej.

 1. Z rozeznania rynku wyklucza się Wykonawców: którzy nierzetelnie wywiązali się
  z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z e Stowarzyszeniem Arka Nadziei 1. V. Termin i miejsce realizacji zamówienia

 1. Miejscem realizacji zajęć będzie:

Biuro Projektu w siedzibie Stowarzyszenia Arka Nadziei 25-352 Kielce ul. Mickiewicza 1

 • Schronisko dla Osób Bezdomnych 26-026 Morawica Chałupki ul. Wapiennikowa 2

 1. Dokładne terminy realizacji poszczególnych spotkań zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

VI. Termin i miejsce złożenia oferty

Zainteresowani realizacją zamówienia prowadzonego w ramach rozeznania rynku powinni złożyć lub przesłać ofertę na adres:

 

Stowarzyszenie Arka Nadziei

ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce,

NIP: 959-174-92-36, REGON: 260108032

z dopiskiem:

Oferta na prowadzenie zajęć z poradnictwa psychologicznego

w ramach projektu

„Centrum Klucz – reintegracja społeczno-zawodowa”

 

w terminie do dnia 15.03.2017r. do godziny16:00

Biuro Stowarzyszenia czynne w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00

 

 

VII. Sposób przygotowania Oferty:

 • Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim,

 • Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

VIII. Ocena oferty:

1. Kryterium podstawowe oceny: cena 100%, wyliczona wg poniższego wzoru:

Cena oferowana brutto najtańszej oferty

Ilość punktów =--- ------------------------------------------- x 100

Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

2. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z wykonawcą, którego oferta została wybrana.

XI. Postanowienia końcowe

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • -wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

             

Prezes ………………….

                                      

 Załączniki:

  1. Formularz oferty

  2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dostępu (dostarczane przez Wykonawcę wybranego w ramach niniejszego rozeznania)

  3. Wzór umowy