Centrum Klucz - reintegracja społeczno-zawodowa

 

 

 

"Centrum KLUCZ - reintegracja społeczno-zawodowa" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Arka Nadziei w partnerstwie z fundacją "Fabryka Inicjatyw Społeczno -Ekonomicznych" w ramach PRO WŚ, Działanie 09.01.00 Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie szansy 25 osób (17M;8K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego ( w tym przede wszystkim z gminy Morawica) na zatrudnienie poprzez reintegrację społeczną i zawodową do końca kwietnia 2018r.

Planuje się reintegrację społeczną ( poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, indywidualna terapia uzależnień, warsztaty z kompetencji społecznych), aktywizację edukacyjną ( kursy kwalifikacyjne) oraz integrację zawodową (staże i doradztwo zawodowe).

Działania te mają na celu wyposażyć uczestnika projektu w niezbędną wiedzę a przede wszystkim umiejętności do pełnienia odpowiednich ról w społeczeństwie a następnie do zatrudnienia.

 

Stowarzyszenie Arka Nadziei prowadzi Klub Integracji Społecznej, który istnieje od marca 2013r.  W Klubie realizowane jest poradnictwo psychospołeczne i doradztwo zawodowe oraz bezpłatne staże i praktyki zawodowe. Wszystkie te działania są skierowane do osób wykluczonych społecznie.

Od kwietnia 2018r rozpoczynamy nowy projekt - "Aktywizacja społeczno-zawodowa - powrotem do społeczeństwa". W ramach projektu poradą zawodową/aktywizacją zostanie objęte 8 osób w wieku 18 - 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezdomnych.

Projekt przewiduje poradnictwo indywidualne i grupowe, doradztwo zawodowe oraz warsztaty zawodowe.