Nauka - moim oknem na świat

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Termin realizacji: 01.08.2018 - 30.06.2019

Celem projektu "Nauka - oknem na świat" jest zwiększenie dostępności do edukacji szkolnej dla 25 uczniów z gminy Bodzentyn oraz podniesienie kwalifikacji 2 nauczycieli. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wsparcia kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych, poprzez dostęp do dodatkowych zajęć dla 25 uczniów z klas IV-VIII w SP w Śniadce Drugiej.

Dzieci zostaną objęte dodatkowymi zajęciami z nauk matematyczno - przyrodniczych oraz będą prowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego. Doposażona w sprzęt oraz materiały dydaktyczne  zostanie pracownia matematyczna, przyrodnicza i języka angielskiego.