OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, iż od dnia 25 maja br. do przetwarzania  danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO.

RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

W dniu 24 maja 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w pozycji 1000 tekst ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych . Nowa ustawa o ochronie danych nie zastępuje RODO - jej celem ma być wyłącznie doprecyzowanie kwestii, na które zezwalają przepisy RODO.

Na treść niniejszego dokumentu składają się następujące zagadnienia:

 • wyjaśnienie treści definicji,
 • wskazanie  praw jakie przysługują na mocy RODO

Wyjaśnienie treści definicji:

 1. administrator – to Stowarzyszenie „Arka Nadziei”, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych; Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 7 RODO - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. dane osobowe – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 1. podmiot przetwarzający – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 8 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 2. przetwarzanie – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO, które stosuje Stowarzyszenie „Arka Nadziei” przetwarzając dane osobowe:
  • zgodności z prawem,
  • rzetelności i przejrzystości,
  • zasada ograniczenia celu przetwarzania,
  • minimalizacji danych,
  • prawidłowości danych,
  • ograniczenia przechowywania,
  • integralności i poufności,
  • zasada rozliczalności,

Prawa przysługujące na mocy RODO:

 1. prawo do informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu „Arka Nadziei”
 2. prawo dostępu do danych osobowych ( art.15 RODO)
 3. prawo do sprostowania /uzupełnienia danych osobowych ( art.16 RODO)
 4. prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” ( art.17 RODO)
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO)
 6. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO)

http://stowarzyszenie.arkanadziei.pl/container/ustawa-o-ochronie-danych-osobowych.pdf