Wsparcie uchodźców wojennych z Ukrainy poprzez remont i adaptację budynku zdegradowanego w miejscowości Dębska Wola na mieszkania socjalne

 

 

Celem ogólnym projektu jest utworzenie infrastruktury mieszkań socjalnych dzięki wyposażeniu (w niezbędne meble i sprzęt AGD), przebudowie, modernizacji, remoncie zdegradowanego budynku na potrzeby osób, które przybyły na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Powyższe oznacza, że projekt wpisuje się w Cel szczegółowy Działania 13.1: Zapewnienie warunków mieszkalnych dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju.

Dofinansowanie projektu z UE: 437 626,58

Okres realizacji od: 2023-07-01 do: 2023-12-31

Wskaźnik:
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie [PLN]: 514 854,80 PLN
Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne [szt.]: 3,00
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie usług społecznych [osoby]: 9,00